Často kladené dotazy

Jak poznám, že moje dítě má grafomotorické potíže?

Jsou jisté projevy, které by mohly rodiče včas upozornit na to, že je potřeba dítě sledovat a případně mu včas pomoci. Jadná se o nerovnoměrný a opožděný vývoj, poruchy pozornosti, logopedické problémy, orientace v prostoru, zkřížená lateralita, nevyhraněnost dominance ruky, leváctví, jak dítě drží psací náčiní, nezájem o kreslení, pomalé a těžkopádné písmo.Marta Veselá

Kdy je potřeba začít s nápravou grafomotorických obtíží?

Ideální je začít kolem 5. roku věku dítěte, na nápravu je tak dostatek času. Někdy je ale potřeba začít dříve, zvláště pokud je celkový motorický vývoj značně opožděn, nebo se jedná o dítě s nějakým handicapem.Marta Veselá

Moje dítě má zkříženou lateralitu, mám se něčeho obávat?

Pokud dítě nemá souhlasnou lateralitu (pravé oko + pravá ruka, levé oko + levá ruka) můžou se objevit, především po nástupu do školy nejrůznější problémy, které nápravný program může pomoci eliminovat.Marta Veselá

Potřebuji si připravit nějaké pomůcky na první schůzku?

Při absolvování programu bude Vaše dítě potřebovat jednoduché pomůcky, skicák A3 a obyčejnou silnější trojbokou tužku.Mgr. Martina Simonidesová

Kdy by si dítě mělo vytvořit správný špetkový úchop?

Dítě by si mělo vyvodit a fixovat správný špetkový úchop před nástupem do školy. Spolu se správným úchopem by mělo mít dítě také uvolněné všechny svalové partie, které se podílejí na grafickém projevu. Pohyby paže by měly být zautomatizované, aby se dítě ve škole mohlo plně věnovat obsahu a zvládlo školní zátěž. Mgr. Martina Simonidesová

Jak souvisejí logopedické problémy s vývojem grafomotoriky?

Pokud má dítě logopedické problémy, nabádá to k důslednějšímu sledování grafomotorického vývoje. Motorika artikulačních orgánů a motorika ruky jsou navzájem spojené, vyvíjejí se společně jako psychika a nervový systém dítěte. Účinně se nechá propojit trénování ruky a mluvidel.Marta Veselá

Jak probíhá nápravný grafomotorický program?

Při prvním setkání provádíme diagnostiku potíží s grafickým projevem. Na základě této diagnostiky navrhujeme individuální program nápravy. Program je individuální proto, že každé dítě se nachází na jíné úrovni vývoje a zkušeností s grafickým projevem. Probíhá formou nácviku při společných setkáních za účasti rodiče a následného domácího procvičování. Mgr. Martina Simonidesová

Souvisí nějak nezájem o kreslení s obtížemi v grafomotorice?

Pokud dítě nejeví spontánně zájem o kreslení a vyhýbá se mu, může to naznačovat, že má obtíže v grafomotorických dovednostech. Přirozeně se vyhýbá něčemu, co ho zatěžuje. Obvykle již v průběhu nápravného programu, k radosti rodičů, dítě začne samo kreslení vyhledávat.Marta Veselá

Písmo vypadá krasopisně, ale dítě je velmi pomalé, co se s tím dá dělat?

Některé dítě je schopné psát „krasopisně“, přestože nemá dostatečně uvolněné svaly podílející se na psaní. Je nutné hodnotit průběh činnosti, nikoli výsledek. Tyto děti jsou schopné naučit se velmi pěkné tvary písmen, ale na psaní vyvíjejí velké úsilí a zůstávají stále pomalé. Jsou to také děti, kterým záleží na tom, jak jejich práce vypadá, jsou důsledné, precizní a v ostatních školních činnostech bezproblémové.Marta Veselá