Kurz grafomotoriky

Vzhledem k tomu, že motorika ruky a motorika artikulačních orgánů jsou navzájem spojené, pomáhá tento program při logopedických problémech.

 

Mluvidla a ruka

Při prvním setkání provádíme diagnostiku potíží s grafickým projevem. Na základě této diagnostiky navrhujeme individuální program nápravy. Program je individuální proto, že každé dítě se nachází na jíné úrovni vývoje a zkušeností s grafickým projevem. Mnoho dětí přichází v předškolím věku, ale u některých dětí se potíže projeví až při školní zátěži. Nezřídka děti přicházejí až ve třetí třídě, kdy se tempo psaní zrychluje a dítě je v psaní stále pomalé. Někdy může dělat pravopisné chyby a tak se jeví jako dítě se specifickou poruchou učení. Neznamená to však, že všechny děti, které absolvují program nápravy nebudou mít nadále problémy. Zkušenosti ale ukazují, že mnoho z těchto dětí netrpí žádnou specifickou poruchou učení a díky nápravnému programu se i psaní chyb časem upraví.

Cílem kurzu je, aby se dítě dostalo v grafomotorickém vývoji do svého maxima a tím zautomatizovalo svůj grafický projev a mohlo se zabývat obsahem.

Při programu se uvolňují všechny svalové partie, jež se podílejí na grafickém projevu dítěte a vyvozuje a fixuje se správný úchop. Rodiče si sami ujasní, jak má správný úchop vypadat a jak svému dítěti pomoci ho docílit.

Spolupráce s rodiči je při našich setkáních velmi důležitá.Individuální přístup se spoluprácí rodiče má také pozitivní vliv na vztahy mezi dítětem a rodičem. Společně se učí zvládnout něco, co se dítěti nedaří.

Program se plně podřizuje schopnostem a vývojovému stádiu dítěte. Probíhá formou nácviku při společných setkáních za účasti rodiče a následného domácího procvičování. Toto procvičování trvá několik minut několikrát denně. Při každé návštěvě se zopakují naučené cviky, vyhodnotí se a přidají se další nové cviky. Cviky samotné nejsou náročné, je však potřeba dodržovat určité specifické postupy. Rodič je vždy podrobně seznámen s postupem při práci s dítětem.

Ukázky grafických projevů dětí před a po nápravě

 

Důležité informace ke kurzu


AJak dlouho kurz trvá?

V ideálních podmínkách by měl kurz pro předškolní děti trvat asi deset lekcí, pro školní děti 5 lekcí. Stává se však, že je potřeba program o několik lekcí prodloužit, nebo naopak zkrátit. Při intenzivní domácí přípravě, kdy je dítě v časové tísni, nechá se kurz úspěšně absolvovat i v kratším termínu. Jedná se o případy, kdy děti nastupují v září do školy a s programem se začne například v dubnu.

BPřidaná hodnota programu

Součástí tréningového programu je mimo rozvoje grafomotoriky také rozvoj sluchového a zrakového vnímání, a prostorové orientace. Součástí programu je rytmizace, která je důležitá pro psaní, čtení a počítání. Vedlejším, ale velmi prospěšným produktem tohoto programu je získávání koncentrace pozornosti, pracovních návyků a důvěry v sebe sama.

CPomůcky a náš přístup

Děti mají možnost při programu začít na úrovni, která je pro ně aktuální, postupují svým vlastním tempem. Získávají jistotu, zkušenosti a učí se také sebehodnocení, protože vidí výsledky své práce. Při programu používáme jednoduché, vyzkoušené a účinné pomůcky. Všechny potřeby k programu nápravy máme pro Vás připravené.