Grafomotorika

Co je grafomotorika?

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.

Dítě má motivaci zaznamenat významné zážitky a dojmy. Kvalita grafického projevu se zdokonaluje a ruka se při činnosti uvolňuje. Dítě se učí koncentrovat, aby dokázalo uskutečnit své záměry.

Grafomotorika limituje technickou kvalitu projevu dítěte, vyvíjí se individuálně, avšak fyziologicky daným postupem. U dětí stejného věku se objevují přibližně stejné znaky kresby, někdy s individuálními zvláštnostmi, kdy vývoj probíhá rychleji, či pomaleji.

Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

Grafomotorický vývoj

1-2 roky

Pastelku drží v dlani, experimentuje, střídá ruce. Pastelku drží až křečovitě, pohybuje celou rukou. Pohyb vychází z ramene.

2-3 roky

Pastelku uchopuje již třemi prsty, někdy přidává čtvrtý prst na podepření. Učí se kreslit na omezenou plochu papíru. Kreslí čáry svisle a vodorovně. Dokáže už obkreslit kruh.

3-4 roky

Dokáže kreslit postavu, hlavonožce. Kreslí kruhy, čtverce, trojúhelník, ale nedokáže je zatím pojmenovat.

4-5 let

Kresba postavy s trupem a končetinami. Dítě vybarvuje, kresba začíná být bohatší. Kombinuje různé tvary, barvy.

5-6 let

Kreslí postavu s trupem a všemi jejími částmi. Postava je bohatá na detaily. Znázorňuje geometrické tvary a velká tiskací písmena.

Grafomotorické obtíže

Nerozvinutá grafomotorika a obtíže v grafomotorických dovednostech bývají důvodem pro odklad školní docházky, protože nedostatky v rozvoji grafomotoriky by mohly předznamenávat potíže při nácviku psaní.

Grafomotorické poruchy se nejčastěji objevují spolu s horší koordinací těla a artikulačních orgánů. Pokud by se u dítěte včas nerozpoznaly grafomotorické problémy a projevily by se až ve škole, u dítěte by mohlo dojít k vážným problmům při jeho snaze o písemné vyjadřování.

Pokud se projeví ve škole problémy se správným osvojováním tvarů písmen, grafický projev je špatně čitelný, těžkopádný a dítě je pomalé, je potřeba co nejdříve začít s nápravou. Dítě si totož může svůj handicap uvědomovat a tím se oslabuje jeho vnitřní motivace k psaní, dítě ztrácí důvěru v sebe a oblivňuje to jeho osobnostní rozvoj.

Grafomotorické poruchy je potřeba rozpoznat včas již v předškolním věku a tím se vyhnout pozdějším potížím.


Nápravný grafomotorický program je jednou z možností, jak předejít možným problémům po nástupu do školy.  Kolem pátého roku je potřeba, aby ruka byla již vyhraněná a dostatečně uvolněná.  Dítě by mělo dokázat držet tužku pevně ve třech prstech, ale netlačit na ní.

Co by Vás také mohlo zajímat


1Čeho by si rodiče měli u dětí všímat, co můžou poznat sami?

Připravily jsme pro Vás souhrn projevů dětí předškolního a ranného školního věku, které by mohly rodiče včas upozornit na to, že je potřeba dítěti pomoci.

2Jaký je správný úchop psacího náčiní při psaní a kreslení?

Úchopům jsme věnovaly samostatnou stránku, kde jsou detailní fotografie. Můžete zkusit porovnat úchopy na obrázcích a úchop Vašeho dítěte a pokusit se sami zjistit nedostatky.

3Jak se projevují obtíže v grafomotorických dovednostech?

Nedostatečně rozvinutá grafomotorika a špatný úchop psacího náčiní má za následek mnoho obtíží. Popis těchto obtíží jsme soustředily na samostatné stránce.